نشست تخصصی چالش های کاربرد سنجش از دور در مدیریت منابع سرزمین ایران و بیان علت نامگذاری هفته جهانی فضا