چگونگی ممکن ساختن بهبود دید ماهواره ای از زمین توسط ماه