Airobotics برای ارائه پهپادهای خودکار به بازار شیلی به همکاری با RockBlast می پردازد