موجود نیست

موجود نمیباشد

نوار اندازه گیری یا متر فلزی ۳۰ متری برای ندازه گیری فواصل بلند مناسب است. جنس نوار و دسته ی آن از استحکام بالایی برخوردار بوده و نوار باز شده به کمک اهرم قرقره ای به آسانی جمع می شود.