موجود است

ژالن چهار تکه مخصوص GPS مجموعا ۲ متر

ژالن ۴ تکه بسیار سبک و راحت جهت حمل
ساخت آراتک
مخصوص GPS AT70
مجموعا ۲متر
نوک و پیچ و مهره ها استیل
سایز درکیف اندازه مینی منشور