موجود نیست

موجود نمیباشد

دقت در یک کیلومتر ترازیابی (رفت و برگشت)

قطر عدسی شی ای

دامنه دید

کم ‌ترین فاصله وضوح (Focus)

محدوده عملکرد کمپانساتور

دقت کمپانساتور

دقت تراز کروی

وزن