موجود است

دقت در یک کیلومتر ترازیابی (رفت و برگشت)

قطر عدسی شی ای

نوع تصویر

کم ‌ترین فاصله وضوح (Focus)

کمپانساتور

محدوده عملکرد کمپانساتور

دقت کمپانساتور

دقت تراز کروی

دمای کارکرد

استاندارد ها

وزن

گارانتی