موجود است

تهران نگاری

جلد اول

بانک  نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم

کتاب تهران نگاری ۳۱۴ قطعه نقشه تهران و اطراف آن را از دوره فتحعلی شاه قاجار تا پایان حکومت پهلوی ارائه کرده است. از این میان حدود ۲۹۰ قطعه نقشه به طور کامل چاپ شده و ۴۶۰۰۰ عنوان مکانی بر نقشه ها قرائت و فهرست شده است. کتاب حاصل همکاری حدود ۴۰ سازمان داخلی و بین المللی است و بیش از یک صد نفر در گردآوری و انتشار آن نقش داشته اند. کتاب در قطع سلطانی بزرگ ۳۴*۴۹ سانتیمتر در ۶۰۰ صفحه با چاپ و صحافی شایسته منتشر شده است و وزن آن حدود ۹ کیلوگرم است.

  • حاوی ۲۹۰ قطعه نقشه تهران به همراه فهرست ۴۶ هزار عنوان مکانی قرائت شده
  • مناسب برای انواع پروژه ها و پژوهش های تخصصی در حوزه تهران
  • برگزیده جشنواره آثار برتر چاپی – ۱۳۹۶

پژوهش و تدوین رضا شیرازیان

جلد دوم

تهران در مطبوعات دوره قاجار (دوره های ناصری و مظفری)

  • حاوی کلیه اطلاعات مرتبط با طهران در ۵۸ سال مطبوعات دولتی در ۶۲۰ هزار کلمه
  • مناسب برای انواع پروژه ها و پژوهش های تخصصی در حوزه مطالعات تهران
  • برگزیده پنجمین دوره جشنواره جایزه تهران – ۱۳۹۷

پژوهش و تدوین رضا شیرازیان

رضا شیرازیان متولد ١٣۵۴ تهران – کارشناس عمران و کارشناس ارشد مرمت و احیاى بناها و محوطه هاى تاریخى است. ایشان به مستندنگارى و پژوهش آثار تاریخى ایران علاقه مند است و هم اکنون به عنوان پژوهشگر آزاد اطلاعات مکانی فعالیت می کند.