کاربرد عملی سامانه نقشه سازی متحرک Hi-Target در آب شناسی